Campament romà

 

 


Els treballs d’investigació en el campament romà del Camí del Castellet de Banyoles es van iniciar a conseqüència d’una sèrie de prospeccions puntuals entre 1999 i 2005 en els camps de conreu situats a l’est de les torres d’entrada al poblat, on es van recollir fragments de ceràmica ibèrica i àmfores greco-itàliques de finals del segle III o inicis de segle II aC (Noguera 2007). Aquestes restes materials suggerien una ocupació de l’indret contemporània a la de l’assentament. A més, durant els primers treballs realitzats en el poblat ibèric es mencionava la troballa, en les seves rodalies, de monedes de bronze de la República romana, en concret un as i un triens anònims (Serra Ràfols, 1949, 200).
Igualment, cal afegir un lot de monedes procedent de col·leccions particulars que va ser dipositat en el Museu Comarcal del Montsià, al qual hem tingut accés. Es tracta d’un conjunt on destaca l’elevada presència de monedes de bronze romanorepublicanes, al costat de victoriats, denaris, sestercis i quinaris, per tant posterior al 209 aC, i molt probablement datable entre el 206 i el 190 aC (Tarradell-Font, Noguera 2009). De manera que disposàvem d’una sèrie d’indicis que suggerien l’existència d’un jaciment situat sobre una terrassa fluvial d’unes 11 ha, que per l’est limita amb el poblat, separat per un estret pas de 150 metres de longitud i menys de 10 metres d’amplada, mentre que per l’oest està delimitat per un segon estretament d’uns 50 metres d’amplada màxima, un jaciment que vam anomenar Camí del Castellet de Banyoles.
Entre els anys 2007 i 2009 s’ha desenvolupat un projecte de recerca arqueològica basat en la prospecció sistemàtica del jaciment. Les quatre campanyes s’han realitzat sobre 8,6 ha del total de 11,6 ha que ocupa. La resta de terreny no prospectat correspon a camins, zones boscoses, marges i terreny immediat a petites cases de pagès.

Vista aèria obliqua des de la posició ocupada per les torres d’accés al poblat de la terrassa ocupada pel campament del Camí del Castellet de Banyoles. En primer terme, l’istme d’accés al poblat.


 
   
Fotografia aèria de la zona ocupada pel campament del Camí del Castellet de Banyoles, on s’observa la rasa de la canonada de gas que el travessa.
   
   
Parcel·lari actual de la partida del Castellet de Banyoles.